Formularz zwrotu towaru

FORMULARZ ZWROTU TOWARU   

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................... 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO: .................................................................................................................. 

ADRES: ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

TELEFON: .................................................... EMAIL: ............................................................. 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) 

nazwa Banku: .......................................................................................................... 

Numer rachunku 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.    

.................................................................................... 

(czytelny podpis Klienta)